دختر جوان متولد روستاست و پدرش از 10 سال پیش دچار ضایع نخاعی و به اصطلاح قطع نخاع شده است و اینک سالهاست که بر روی ویلچر به ادامه زندگی می پردازد. یازده ماه است که عقد کرده است ولی به دلیل نبود جهیزیه و ناتوانی در تهیه آن در خانه پدری مانده است. متاسفانه فاقد هرگونه زمین کشاورزی یا دامی هستند و یارانه تنها منبعد درآمد آنهاست.


عملکرد: با یاری خدای متعال و همراهی خیرین نیک اندیش سرزمینمان جهیزیه این دختر نوعروس تهیه گردید و به خانه بخت رهسپار شد. همچنین یکی از خیرین در این زمینه وعده داده است تا مازاد بر کمک خیریه وسایلی را تهیه نماید که تاکنون اجرایی نشده است که امیدواریم هرچه زودتر تحقق یابد.