با شروع فصل گرما خیریه مهرمبین با یاری خیرین گرامی توانست تعداد 10 عدد کولر آبی را در اختیار خانواده نیازمندان قرار دهد. خیریه درآمدهای مازاد بر پرونده های فراخوان را صرف این اموردو صدها پرونده ریز و بزرگ می نماید و فراخوان ها تنها نیم درصد پرونده های ورودی به موسسه را تشکیل می دهد.