موسسه خیریه مهرمبین با یاری خیرین توانست یک عدد ماشین سواری جهت مسافر کشی یک جوان که تنها مراقب مادرش است تهیه نماید. مقرر گردیده است در صورت تهیه کمک هزینه خانواده به صورت اقساط بلند مدت این رقم به موسسه برگردد. این پیشنهاد توسط خود خانواده صورت گرفت. گفتنی است این پسر جوان قبلا به همین شغل مشغول بود که به دلیل تهیه هزینه های خودسوزی خواهرش مجبور به فروش ماشین گشت. 

خیریه مهرمبین با صدها پرونده فعال در شهرستان چرداول در حال رقم زدن اتفاقات نیکی است که تنها با یاری هموطنان عملی گشته است. اکثر این اتفاقات باتوجه به زیاد بودن آنها در سایت موسسه درج نمی گردد.


درگاه پرداخت موبایلی آپ:  333#*4*733* 
شماره کارت بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب:  6104-3378-0666-3215 
شماره حساب بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب: 5782224907 
شماره شبا بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب: 
IR320120000000005782224907

Comments are now closed for this entry

Template Design:zagrosGroup