موسسه خیریه مهرمبین با همکاری کانالهای خبری این پویش را در استان ایلام آغاز کرد و مقرر گردید پس از مشخص شدن مبلغ تهیه شده این اقدام صورت گیرد. خبرهای تکمیلی در این زمینه متعاقبا اعلام می گردد.