این دختر جوان روستایی که از قضا یتیم نیز است و خانواده اش تحت پوشش یک نهاد حمایتی اند از چند ماه پیش تمامی موهای بدن و به خصوص سر وصورتش ریخته است و برای ادامه درمان با مشکل تهیه هزینه ها که هرماه رقمی در حدود 600 هزار تومان می شود مواجه است. خیریه در نظر دارد با یاری هموطنان هزینه های وی را جهت برگشتن زیبایی بپردازد باشد که با سالم شدن بتواند زندگی نویی را آغاز نماید.