موسسه خیریه مهرمبین با همکاری کانالهای خبری این پویش را در استان ایلام آغاز کرد و مقرر گردید پس از مشخص شدن مبلغ تهیه شده این اقدام صورت گیرد. خبرهای تکمیلی در این زمینه متعاقبا اعلام می گردد.
پرداخت با کد ussd :
شماره حساب :
5782224907
شماره کارت :
6104-3378-0666-3215
موسسه خیریه مهر مبین بر آفتاب