در این نوشتار سعی می شود شرحی بر طرح بهبود امنیت غذا و تغذیه (باغ) که با همکاری وزارت بهداشت، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه انجام می گیرد داده شود. در استان ایلام سمن مهرمبین به عنوان سمن بومی با همکاری نهادهای مربوطه وظیفه اجرای این طرح را برعهده دارد. شهرستان چرداول به عنوان پایلوت طرح در استان انتخاب شده است.

ضرورت اجرای طرح بهبود امنیت غذا و تغذیه (باغ) چیست؟

امنیت غذایی عبارتست از دسترسی اقتصادی و فیزیکی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی، سالم با مطلوبیت اجتماعی و فرهنگی و بهره مندی تمام سلولها از مواد مغذی کافی برای دستیابی به زندگی سالم و فعال. عوامل متعددی در ایجاد ناامنی غذایی موثرند که در صورت بی توجهی به آنها احتمال گرسنگی، فقر و ناامنی غذایی تشدید می شود.

متغیرهای تامین غذا، توان اقتصادی و تامین سلامت برای برآورد نمایه وضعیت امنیت غذا و تغذیه در پژوهش سمپات (سال 1390) به کار گرفته شد و اولین نقشه ی آسیب پذیری و ناامنی غذایی در کشور منتشر شد.

این مطالعه نشان داد که هفت استان کشور در وضعیت بسیار ناامن تا ناامن غذایی قرار دارد. مشابق سند ملی تغذیه و امنیت غذایی (ابلاغ شماره 100/1918 وزیر بهداشت در 28 اسفند 1391 ) مقرر گردیده است که وضعیت این استان ها بهبود یابد. به همین منظور با محوریت معاونت اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جلسات حمایت طلبی با استانداران و روسای دانشگاه های علوم پزشکی تشکیل شده است و شیوه نامه ی 124078 مورخ 93/11/29 برای اقدام به استانداران از طریق سازمان مذکور و معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده است. این پروژه به منظور پایش شیوه نامه مذکور در هفت استان و همچنین خلق الگوی شهرستانی بهبود امنیت غذا و تغذیه اجرا می شود.

این طرح توسط کدام سازمان ها طراحی و حمایت می شود؟

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت کشور ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی متولیان اصلی بوده و سایر سازمان ها با توجه به نقش آنها در بسته بهبود امنیت غذا و تغذیه همکاری می کنند. دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت وزارت خانه بهداشت و درمان آموزش پزشکی کارفرمایی اجرای طرح، موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران ناظر ملی استقرار در هفت شهرستان، معاونت بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی و استانداری های کرمان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان، کهکلویه و بویراحمد و ایلام به عنوان مجریان استانی و در نهایت هفت سازمان مردم نهاد منتخب به عنوان تسهیل گر و مشاور فرمانداری هر شهرستان همکاری می کنند که در استان ایلام موسسه مهر مبین این کار را انجام می دهد

اهداف این برنامه چیست؟

هدف راهبردی آن است که در 5 سال آینده هفت استان مذکور از وضعیت ناامنی (مطابق محاسبات طرح سمپات) بیرون آمده و شیوع خانوارهای ناامن غذایی 50% کم شود. هدف برنامه در سال 1395 طراحی بسته بهبود امنیت غذایی و اجرای پیشگام آن در یک شهرستان از هر استان است. انتظار می رود طی سال جاری شاهد موارد زیر باشیم:
• افزایش دانش، نگرش و مهارت جمعیت تحت پوشش در زمینه سواد غذا و تغذیه
• افزایش کمی و کیفی سیاست های بهبود تغذیه و امنیت غذایی شهرستان
• ورود 1000 خانوار با وضعیت ناامنی غذایی به فرایند خوداتکایی

انتظار می رود با ارزشیابی نتایج برنامه در اوایل سال 1396 و حمایت طلبی مربوطه در سطح ملی و استان ها منابع لازم برای اجرای بسته باغ در هفت استان فراهم شود.

چه مداخلاتی برای بهبود امنیت غذا و تغذیه در این هفت شهرستان باید انجام گیرد؟

در مجموع سه نوع مداخله انجام خواهد شد:

1. تصویب و اجرای پروژه های محیطی بهبود تغذیه و امنیت غذایی در قالب تفاهم نامه مشترک ادارات دولتی و نهادهای مردمی شهرستان

2. شناسایی خانوارهای ناامن غذایی و وارد کردن آنها در فرایند خوداتکایی (آموزش ، مشاوره ، حمایت مالی و غیرمالی و پیگیری)

3. اجرای برنامه ترویجی سواد غذا و تغذیه در گروه های منتخب

روش و ارکان اجرای این برنامه چگونه خواهد بود؟

این طرح یک اقدام پژوهی است و در گام بهای زیر به انجام می رسد:

حمایت طلبی و بستر سازی

جلب حمایت ملی ، تشکیل کمیته راهبری و تعیین سازمان های مردم نهاد، توجیه مدیران استانی، آماده سازی بسته های مداخلاتی، آموزش سمن ها و توجیه ذینفعان شهرستانی، تصویب و امضای تفاهم نامه شهرستان ،

شناسایی

اجرای سرشماری جمعیت برای شناسایی خانوارهای ناامن غذایی، اجرای پیمایش سواد غذا و تغذیه، طراحی نرم افزار مدیریت فرایند خوداتکایی، پایش تفاهم نامه، شروع برنامه های ترویجی،

اجرای بسته های سه گانه

مدیریت خانوارهای با وضع ناامن غذایی در فرایند خوداتکایی، پایش تفاهم نامه، ادامه برنامه های ترویجی،

ارزشیابی اولیه نتایج برنامه

تحلیل اطلاعات ثبت شده در نرم افزار، مصاحبه با مدیران و نمایندگان مردم، تهیه گزارش پیشرفت تفاهم نامه پروژه های محیطی 

کاربست ملی و نهادینه سازی برنامه در هفت استان

پرداخت با کد ussd :
شماره حساب :
5782224907
شماره کارت :
6104-3378-0666-3215
موسسه خیریه مهر مبین بر آفتاب