لطفا مبلغ را وارد کرده سپس دکمه ی پرداخت را بزنید .